INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen 2024-2025

Onze online inschrijvingen gaan binnenkort van start!
Leerlingen die ingeschreven waren in schooljaar 2023-2024 zullen eerst de kans krijgen om zich in te schrijven. Daarna zal dit opengesteld worden voor iedereen.
Leerlingen die overstappen naar een volgende graad, krijgen via een filmpje een overzicht op hun vervolgtraject en hun keuzemogelijkheden.
Bekijk zeker de nieuwe lessenroosters voor de klassikale vakken voor MuziekTheater en Beeld.
Aarzel niet om mondeling informatie te vragen aan jouw leerkrachten. Zij zijn allemaal telefonisch bereikbaar en zullen u graag te woord staan.

Er geldt een voorrangsregel voor iedereen ingeschreven en betaald voor 30 juni!

online inschrijven

Ook dit jaar verlopen de inschrijvingen via mijnACADEMIE.be . 
Inschrijvingen worden chronologisch verwerkt. Wil je zeker zijn van je plaats in een klassikale les of van je instrument naar keuze? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. Indien een klas vol is moet je een andere klas of instrument kiezen.

Maximum aantal leerlingen in les Muziekleer, Beeldatelier en Woordatelier: 15 leerlingen.
Indien er een les volzet is maar je hebt deze les gekozen, dan contacteren we jou zo snel mogelijk. Je kan je op een wachtlijst laten zetten, of een ander lesmoment kiezen.

Inschrijvingen 2024-2025

Klik op deze knop om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

Inschrijving 2024-2025

Klik hier om in te schrijven

Tarieven inschrijvingen

Dit zijn de tarieven voor het schooljaar 2024-2025.

Jongeren (-18 jaar)
€97,00

Jongeren verminderd tarief
€69,00

Volwassenen (vanaf 25 jaar)
€393,00

Volwassenen verminderd tarief (18 – 24 jaar)
€175,00

Verminderd tarief

Het verminderd tarief wordt toegerekend mits inleveren van attest voor 25 september op het secretariaat.

Om korting toe te kennen zijn enkel attesten opgemaakt in september van het jaar van de inschrijving geldig!

Onderstaand vindt u voorwaarden voor verminderd tarief en het benodigde attest:

Voorwaarde en benodigd attest

Categorie A: Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld

 • Attest VDAB of RVA
  •  Enkel geldig met hoofding dko!

Categorie C:

 1. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
  • Attest OCMW

2. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

  •  Attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst

 

Categorie D:

1. Erkend zijn als een persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen of houder zijn van een European Disability Card.

  • Attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid
  • Rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt
  • European Disability Card (EDC)

2. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

  • Attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’)
  • Attest waaruit blijkt dat je een verhoogde kinderbijslag ontvangt wegens een handicap van ten minste 66%
  • Een EDC conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering

Categorie E: in een gezinsvervangend tehuis of in een MPI of een pleeggezin verblijven

 • Schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
 • Attest van de pleegezinnendienst
 • een vonnis van de jeugdrechtbank

Categorie F: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Categorie G: Volwassenen tussen 18 en 24 jaar

 • Geldig identiteitsbewijs

Categorie H:
Uitsluitend voor jongeren. Een ander lid uit de leefeenheid is al ingeschreven en betaald heeft in dezelfde of een andere academie en de leerling is jonger dan 18 jaar.

Inschrijvingsbewijs van de andere academie

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Altijd een bewijs van gezinssamenstelling nodig!

Een ouder, broer of zus met een andere hoofverblijfplaats die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie

 • Kids ID
 • Vonnis jeugdrechtbank van gedeelde huisvestiging
 • Getuigschrift van gedeeld verblijf

Categorie I: Uitsluitend voor jongeren.  Een extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.

 • Geldig identiteitsbewijs

Categorie J: voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn

 • Attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
 • Attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding ‘verminderen van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
 • Een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Categorie K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming:

 • Attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • Een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is